Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

 1. Arogyamatha Knanaya Catholic Church, Kadaba, South Kanara
  Estd. : 1991 | Parish Vicar : Fr Abraham Erapurathu | Phone : 08251 260140
 2. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Nelliyady, South Kanara
  Estd. : 1989 | Parish Vicar : Fr Jomesh Elanjippallil | Phone : 08251 254378
 3. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Ajkar, Karnataka
  Estd. : 1998 | Parish Vicar : Fr Mani Konthanaickal | Phone : 08251 254378
 4. Swargarani knanaya catholic Forane Church, Rajeswari Nagar, Bangalore, Estd 2000 |Parish Vicar: Fr Thomas Puthiyakunnel|Phone:08028601826|
 5. St Ephrem Qurbana center, Mar makil Gurukulam, Bangalore, Priest in Charge: Fr Thomas Puthiyakunnel| Phone:08028601826|
 6. Sacred Heart Knanaya Catholic Center, K R puram, Bangalore, Priest in Charge: Thomas Puthiyakunnel|Phone:08028601826|