Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Piravom Forane

  1. Holy Kings Knanaya Catholic Church, Piravom, Ernakulam
   Estd. : 1821 | Parish Vicar :Fr Mathew Manakkatt| Phone : 0485-2242419
  2. Holy Family Knanaya Catholic Church, Velloor, Kottayam
   Estd. : 1810 | Parish Vicar : Fr. Joby Puchookandathil | Phone : 04829-257162
  3. St. Thomas Knanaya Catholic Church, Ramamagalam, Ernakulam
   Estd. : 1907 | Parish Vicar : Fr. Abraham Puthukalathil | Phone : 0485-2246715
  4. St. Thomas Knanaya Catholic Church, Mangidappally, Ernakulam
   Estd. : 1957 | Parish Vicar : Fr Mathew Kaniyanthramalil | Phone : 0484 2747856
  5. St. Kuriakose Knanaya Catholic Church, Ernakulam
   Estd. : 1983 | Parish Vicar : Fr. Chacko Koottakallumkal| Phone : 484 2428480