Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Padamugham Forane

 1. Sacred Heart Knanaya Catholic Forane Church, Padamugham, Idukki
  Estd.: 1974 | Parish Vicar : Fr. Thomas kochuputhenpural | Phone : 04868 263025, 263055
 2. Mayalthamatha Knanaya Catholic Church, Bisonvally, Idukki
  Estd.: 1983 | Parish Vicar : Fr. Cyriac Ottappally | Phone : 04865-285281
 3. Our Lady of Rosary Knanaya Catholic Church, Chakkupallam, Idukki
  Estd.: 1965 | Parish Vicar : Fr. Bibin Anchambil | Phone : 04868 282316
 4. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Kattappana, Idukki
  Estd.: 1983 | Parish Vicar : Fr. Regi Thandassery | Phone : 04868 272310
 5. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, N.R. City, Idukki
  Estd.: 1968 | Parish Vicar : Fr. Shelton Apozhiparambil | Phone : 04868 242306
 6. St. James Knanaya Catholic Church, Poothaly, Idukki
  Estd.: 1978 | Parish Vicar : Fr. Reji Muttathil | Phone : 04868 262233
 7. St. Polycarp Knanaya Catholic Church, Senapathy, Idukki
  Estd.: 1981 | Parish Vicar : Fr. Midhun Valiyapulinchakkil | Phone : 04868 245332
 8. Fathima Matha Knanaya Catholic Church, Thadiyampad, Idukki
  Estd.: 1992 | Parish Vicar : Fr. jobin Placheripurath | Phone : 04862 235449
 9. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Thellithode, Idukki
  Estd.: 1978 | Parish Vicar : Fr. Reji Muttathil | Phone : 04868 262366