Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Kidangoor Forane

 1. St. Mary’s Knanaya Catholic Forane Church, Kidangoor, Kottayam
  Estd. : 1909 | Parish Vicar : Fr. Joy Kattiyankal | Phone : 04822 254144
 2. SS. Peter & Paul Knanaya Catholic Church, Cherpunkal, Kottayam
  Estd. : 1914 | Parish Vicar : Fr. James Vadakkekandamkariyil | Phone : 04822 255444
 3. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Cherukara, Kottayam
  Estd. : 1913 | Parish Vicar : Fr. Shaji Poothara | Phone : 04822 214936
 4. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Kattachira, Kottayam
  Estd. : 1893 | Parish Vicar : Fr. James Cheruvil | Phone : 0481 2538197
 5. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Koodalloor, Kottayam
  Estd. : 1899 | Parish Vicar : Fr. Jose Chakkalackal| Phone : 04822 254219
 6. Sacred Heart Knanaya Catholic Church, Maridom, Kottayam
  Estd. : 1950 | Parish Vicar : Fr. Jomy Patheeparambil | Phone : 04822 255426
 7. St. George’s Knanaya Catholic Church, Manoor, Kottayam
  Estd. : 1920 | Parish Vicar : Fr. jose Puthrukkayil| Phone : 0481 2542630
 8. St. Thomas Knanaya Catholic Church, Punnathura, Kottayam
  Estd. : 1625 | Parish Vicar : Fr. Saji Puthenpurackal | Phone : 0481 542360