Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Kaipuzha Forane

 1. St. George’s Knanaya Catholic Forane Church, Kaipuzha, Kottayam
  Estd. : 1813 | Parish Vicar : Fr Baby Kattiyankal | Phone : 0481 2711077
 2. St. Joseph’s Knanaya Catholic Church, Ettumanoor, Kottayam
  Estd. : 1909 | Parish Vicar : Fr Thomas Karimpumkalayil | Phone : 0481 2536582
 3. St. Thomas Knanaya Catholic Church, Kallara, Kottayam
  Estd. : 1900 | Parish Vicar : Fr Jacob Malithuruthel | Phone : 04829 267377
 4. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Kurumulloor, Kottayam
  Estd. : 1903 | Parish Vicar : Fr Jacob Thadathil | Phone : 0481 2731840
 5. St. John’s Knanaya Catholic Church, Chamakala, Kottayam
  Estd. : 1884 | Parish Vicar : Fr Jose Kadavilchirayil | Phone : 04829 642352, 242352
 6. Little Flower Knanaya Catholic Church, Makudalayam, Kottayam
  Estd. : 1929 | Parish Vicar : Fr Binu Valavunkal | Phone : 04829 242958
 7. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Mannanam, Kottayam
  Estd. : 1993 | Parish Vicar : Fr Joby Kachanolickal | Phone : 0481 2310764
 8. St. Michael’s Knanaya Catholic Church, Neendoor, Kottayam
  Estd. : 1866 | Parish Vicar : Fr Shaji Vadakkethotty | Phone : 0481 2712325
 9. St. Thresia’s Knanaya Catholic Church, Palathuruth, Kottayam
  Estd. : 1918 | Parish Vicar : Fr Jacob Mulloor | Phone : 0481 2598989
 10. St. George’s Knanaya Catholic Church, Vechoor, Kottayam
  Estd. : 1994 | Parish Vicar : Fr Jacob Malithuruthel | Phone : 04829 276569