Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Changaleri Forane

 1. Sacred Heart Knanaya Catholic Forane Church, Changaleri, Palakkad
  Estd. : 1978 | Parish Vicar : Fr. Kariserickal Philip | Phone : 04924 224520
 2. Christ the King Knanaya Catholic Church, Amarambalam, Malappuram
  Estd. : 1995 | Parish Vicar : Fr Jomon Kunnakattuthadathil | Phone : 9408527941
 3. Our Lady of Hope Knanaya Catholic Church, Chulliyode, Malappuram
  Estd. : 1978 | Parish Vicar : Fr  Jomon Kunnakattuthadathil | Phone : 04931 260401
 4. Sacred Heart Knanaya Catholic Church, Kanthalam, Palakkad
  Estd. : 1987 | Parish Vicar : Fr Abraham Puthukulathil | Phone : 04922 262065
 5. Martha Mariam Knanaya Catholic Church, Mangalagiri, Palakkad
  Estd. : 1981 | Parish Vicar : Fr Abraham Puthukulathil | Phone : 0492 2262065
 6. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Munderi, Malappuram
  Estd. : 1986 | Parish Vicar : Fr Jomon Kunnakattuthadathil | Phone : 04931 260406
 7. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Attapady, Palakkad
  Estd. : 1977 | Parish Vicar : Fr Jibin Thazhathuvettath | Phone : 04924 453348