Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Bangalore Forane

  1. Arogyamatha Knanaya Catholic Church, Kadaba, South Kanara
    Estd. : 1991 | Parish Vicar : Fr Abraham Erapurathu | Phone : 08251 260140
  2. St. Stephen’s Knanaya Catholic Church, Nelliyady, South Kanara
    Estd. : 1989 | Parish Vicar : Fr Mani Konthanaickal| Phone : 08251 254378
  3. St. Mary’s Knanaya Catholic Church, Ajkar, Karnataka
    Estd. : 1998 | Parish Vicar : Fr Mani Konthanaickal | Phone : 08251 254378