Phone: 0481-2563527, 2563812, 2300453 Fax: 0481-2563327

Only Knanites would be given membership to the Knanaya parishes abroad

ക്നാനായ ഇടവകകളിൽ ക്നാനായക്കാർക്ക് മാത്രം അംഗത്വം ക്ന